این آموزش برای مدت 3 روز از تاریخ 16 الی 18 دسمبر 2019  دایر گردید. درین آموزش به تعداد 12 تن شرکت کرده بودند.

نظیر محمد افغان

کیهان محمدزی

مروه قریشی

حمیدالله ملک زی

انوش ننگیال

نورزی نیازی

نازیه سادات

گلالی نیازی

محمد گلاب ابراهیمی

محمد گلاب ابراهیمی

مژگان عزیزی

جمشید جبارخیل

نصیر الرحمان