برنامه آموزشی اصول گزارش دهی از انتخابات به مدت چهار روز (26 الی 29 نوامبر 2018 ) از طرف دفتر نی برای 14 تن از خبرنگاران دایر گردید