برنامه آموزشی اصول گزارش دهی از انتخابات به مدت چهار روز (3 الی 6 فبروری 2019 ) از طرف دفتر نی برای 18 تن از خبرنگاران دایر گردید

میلاد تونزی

محمد حنیف رسولی

سلطان سنجر انتظار

اسدالله نیازی

قیس محمدی

جاوید التای

نیلوفر نیلونگون

نیلاب عظیمی

لیدا ملک

سعدیه بارز

رقیه خادمی

خالده صدیقی

هدیه همدم

فروزان فرحت

احمد رسول

صبغت‌الله حکیمی

امین‌الله بابری

حبیبه نورزاد