برنامه آموزشی اصول گزارش دهی از انتخابات به مدت چهار روز (27 الی 30 جنوری 2019) از طرف دفتر نی برای 15 تن از خبرنگاران دایر گردید