برنامه آموزشی اصول گزارش دهی از انتخابات به مدت چهار روز (20 الی 23 جنوری 2019) از طرف دفتر نی برای 12 تن از خبرنگاران دایر گردید

فاضله شیرزی

بی‌بی مروه سادات

برات نظری

حیات‌الله برمک

محبوبه رحمان ساعی

فضل‌الرحمان ساعی

عتیق‌الله بریالی

مصطفی یلدش

ویس احمد سهیل

ولید شریفی

شمسالدین میرزایی