برنامه آموزشی اصول گزارش دهی از انتخابات به مدت چهار روز (3 الی 6 فبروری 92018 ) از طرف دفتر نی برای 11 تن از خبرنگاران دایر گردید

محمدیاسین جویا

حزب‌الله راهینی

شجاع‌الدین استانکزی

فرزاد خاموش

سمیرا عظیم

مسعوده ساحل

مرسل رسولی

وژمه

فرهاد بهروز

فرشته سدید

اجمل آرین