این آموزش برای مدت 3 روز  در دفتر نی هرات برای 8 تن از خبرنگاران  (6 پسر و 2 دختر)دایر گردید.

سما سپهری_تلویزیون فریاد

حسیب الله مستنصر

شعیب جلالی

جواد توانگر

منوچهر فروخی

زلمی همتا

روح الله دانش

داود شاه طنین