ورکشاپ گزارش دهی از قاچاق اجباری انسان از طرف دفتر نی کابل به تاریخ ۲۴ الی ۳۱ جولای ۲۰۱۶ به تعداد ۱۴ تن خبرنگاران رادیو  تلوزیون ملی دایر گردید.

رمضیه رامز رحمانی

ملیحه اسلامی

عزیزه ایوبی

میرویس هوتک

روح الله صدیق

احمد عظیمی

شفیع الله حسن خلیل

سمیع الله کاموال

سمیع الله کاموال

ناصرشاه سرحدی

نسرین امرخیل

فوزیه آرین

عبدالظهور گلزاه

گلالی عزیز پور

سلیمان دهقان

گزارش چاپی۱

گزارش چاپی۲