ورکشاپ گزارش دهی از قاچاق اجباری انسان که از طرف دفتر نی در کندهار با اشتراک ۵ تن از خبرنگاران دایر گردیده بود، در ماه نومبر ۲۰۱۶ به تعداد ۴ گزارش از اشتراک کننده گان این ورکشاپ دریافت گردید.