نی به طور منظم گزارش ماهانه منتشر میکند , کزارش دیده بان رسانه ها که در زبان های دری، پشتو و انگلیسی به بیش از ۳۰۰۰ روزنامه نگاران و سازمان های رسانه ای در سراسر جهان توزیع میشود. خبر های دیده بان رسانه ها موانع و تهدید به رسانه های آزاد در افغانستان را برجسته می کند.

گزارش دیدبان رسانه ها به صورت ماهیانه برای دانلود در دسترس است

گزارش های سالانه دیدبان رسانه ها

سال 1400

سال ۱400

سال ۱۳۹۹

سال ۱۳۹۹

سال ۱۳۹8

سال ۱۳98

سال ۱۳۹۷

سال ۱۳۹۷

سال ۱۳۹۶

سال ۱۳۹۶

سال ۱۳۹۵

سال ۱۳۹۵

سال ۱۳۹۴

سال ۱۳۹۴

سال ۱۳۹۳

سال ۱۳۹۳

سال ۱۳۹۲

سال ۱۳۹۲

سال ۱۳۹۱

سال ۱۳۹۱

سال ۱۳۹۰

سال ۱۳۹۰

سال ۱۳۸۹

سال ۱۳۸۹