توفیق صدیقی یک تن از فارغان انستیتوت رسانه یی نی است ، وی یک ژورنالیست موفق وپر کار است ودر تلویزون ۲۴ به حیث گذارشگر ایفای وظیفه می نماید. وی درگفتگوی که با رادیو نی داشت گفت: درانستیتوت رسانه یی نی تحصیل نموده واز شیوه تدریس در انستیتوت رسانه یی نی واستادان مجرب آن به نیکی یاد کرد.و راز موفقیتش را در کار رسانه یی نی از برکت دروس نظری وعملی در این انستیتوت می داند.

 

گزارش صوتی