انستیتوت رسانه یی نی  که در سال ۱۳۹۰شروع به فعالیت نموده است تاحال چهار دوره فارغ داده است .

فارغان انستیتوت رسانه یی نی که موفقانه انستیتوت را به پایان رسانیده وبعد از اخذ دیپلوم امروز به صفت خبرنگاران موفق در رسانه های چاپی ، تصویری و صوتی اجرای وظیفه می نمایند خواستیم که با شماری از این فارغان درمورد کارهای شان که در رسانه ها دارند مصاحبه های در رادیویی نی داشته باشیم دراین هفته با دوشیزه شگوفه حیات که در رسانه های مختلف به حیث خبرنگار اجرای وظیفه نموده از وی در رادیو نی در برنامه (گفتگو باهمکاران ) دعوت گردیده تا درمورد چگونگی تدریس در انستیتوت رسانه یی نی وهم از موفقیت های کاریش باشماصحبت نمودند.

برنامه گفتگو بافارغان نی هر روز پنجشنبه: ساعت یازده قبل از ظهر تا ساعت دوازده ظهربرای یک ساعت دوام دارد.