اعضای باشگاه فارغان نی مزارشریف به تاریخ ۱۸ ام مارچ سال ۲۰۱۵ درمورد روز نوروز بحث و گفتگو کردند.
هدف از ایجاد اینگونه برنامه ها بلند بردن سطح اگاهی جوانان و تبادل افکار میان اعضای باشگاه فارغان نی گفته میشود.
قابل ذکر است که در این گفتمان به تعداد ۱۱ تن از آقایان شرکت کرده بودند.