سال ۲۰۱۶ میلادی خونین ترین سال برای خبرنگاران و کارمندان رسانه یی افغانستان سپری شد. در جریان این سال در مجموع ۴۱۵ مورد خشونت در برابر خبرنگاران اعمال شد که از آن میان ۱۴ خبرنگار و کارمند رسانه یی به قتل رسیده و ۲۳ مورد زخمی، ۴۳ مورد لت و کوب، ۳۳۸ مورد تهدید و ۳ مورد هم بازداشت کوتاه مدت بوده است.

بیشترین خشونت های سال ۲۰۱۶ میلادی در برابر خبرنگاران از سوی طالبان صورت گرفته است (۳۲۶ مورد از سوی طالبان) که بزرگترین مورد آن حمله به کارمندان تلویزیون طلوع و تهدید گروهی خبرنگاران در ولایت های قندوز، هلمند، فراه و ارزگان می باشد.

۶۴ مورد خشونت از سوی نهاد های دولتی در برابر خبرنگاران و کارمندان رسانه یی اعمال شده و تنها ۲۶ مورد خشونت از سوی افراد ناشناس بالای خبرنگاران اعمال شده است.