طرح تعدیل قانون رسانه های همگانی افغانستان، رسماً به وزارت اطلاعات و فرهنگ سپرده شد

طرح تعدیل قانون رسانه های همگانی افغانستان که در یک نشست ملی خبرنگاران توسط نماینده گان رسانه های سراسر افغانستان و جامعۀ مدنی ترتیب داده شده بود، امروز رسماً به وزرات اطلاعات و فرهنگ سپرده شد تا فرایند قانونی آن انجام یابد.