اعلامیۀ مطبوعاتی

نی، حمایت کنندۀ رسانه ھای آزاد افغانستان از بسته شدن روزنامۀ اتفاق اسلام در ھرات شوکه شده و از مقامات وزارت اطلاعات و فرھنگ خواھان به جریان افتادن دوبارۀ نشرات این روزنامه است.