نی از بابت مداخلۀ کشور های همسایه مبنی بر محدودیت آزادی بیان و رسانه ها نگران است

درین اواخر از طریق رسانه ها به مشاهده می رسد که کشور های همسایه به ویژه پاکستان و ایران در نظر دارند تا اتحادیه های نام نهاد حامی خبرنگاران را ایجاد نمایند تا از این طریق به نفع خود، از یک سو آزادی بیان و رسانه ها را محدود و از سوی دیگر، میان جامعۀ…