فیصله های کمیسیون سمع شکایات و بررسی تخلفات رسانه ای غیر قانونی است

ارجاع پرونده های شبکه های تلویزیون سبا و ستاره به لوی سارنوالی از جانب کمیسیون غیر قانونی بررسی شکایات و رسیدگی بر تخلفات رسانه یی وزارت اطلاعات و فرهنگ را شدیداً تقبیح نموده و این اقدام را غیر قانونی می دانیم.