نی، از مسدود شدن صفحۀ انترنتی یوتیوب و صفحات انترنتی مربوط به گوگل در افغانستان شوکه شده است

نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان، از یک سو؛ تهیه و نشر فلم را که در آن به ساحت مقدس حضرت محمد (ص) و به بیش از یک ملیارد مسلمانان جهان اهانت شده است، شدیداً محکوم نموده، این عمل شنیع را در مغایرت با فقرۀ ۲ مادۀ ۲۰ میثاق بین المللی حقوق مدنی و…