موقف نی در مورد مسودۀ جدید قانون رسانه های افغانستان

مسودۀ قانون رسانه های همگانی افغانستان که اخیراً از طرف وزارت اطلاعات و فرهنگ به نشر رسیده است، خواسته های جامعۀ خبرنگاری افغانستان را برآورده نمی کند. وزارت اطلاعات و فرهنگ روز گذشته برای دومین بار طرح تعدیل قانون رسانه های همگانی را جهت همه پرسی در اختیار خبرنگاران قرار داده است.