اولین شبکه دانشجویانی که از رسانه های اجتماعی استفاده می کنند ایجاد می شود

دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان در یک ابتکار بی سابقه ای که به اهمیت رسانه های اجتماعی پرداخته و نقش آن را در انکشاف فکری مردم و سازنده گی جامعه پر اهمیت می داند. چنانچه این دفتر پشنهاد نام گذاری هفته رسانه های اجتماعی را برای اولین بار برای بخش آموزشی، علمی…