حکومت افغانستان باید سوء قصد کننده گان به جان خبرنگاران را شناسایی و مجازات کند

دیده بان رسانه های موسسۀ نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان از افزایش خشونت ها در برابر خبرنگاران نگران شده و سوء قصد به جان سه خبرنگار در نقاط مختلف افغانستان در طی ۳ روز را به شدت محکوم می کند.