تجلیل از نخستین سالگرد باشگاه فارغان نی

اعضای باشگاه فارغان نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان از نخستین سالگرد این باشگاه تجلیل به عمل می آورند. در گردهمایی که به منظور از تجلیل باشگاه راه اندازی می گردد، اعضای باشگاه به تداوم کار شان تأکید می کنند و تعهدشان را نسبت به اهداف باشگاه ابراز می دارند.