رجعت دوبارۀ پروندۀ پرتو نادری به وزارت اطلاعات و فرهنگ، اقدام بجاست

پرتو نادری، شاعر و نویسندۀ شناخته شدۀ کشور که چندی قبل برای پاسخگویی به داد ستانی کل ( لوی سارنوالی افغانستان) جلب شده بود، پروندۀ او به کمیسیون بررسی تخطی های رسانه یی در وزارت اطلاعات و فرهنگ مسترد گردیده است.