قطع نشرات رادیو « قلات ژغ» اقدام غیر قانونی بوده و خواهان از سر گیری بی درنگ نشرات آن رادیو هستیم

قرار معلومات واصله از ولایت زابل، مسؤلان رادیو قلات ژغ، امروز برای مدت چهار ساعت زندانی شده و نشرات این رادیو از شام روز گذشته تا اکنون به حکم مقام ولایت زابل قطع گردیداست.