در موارد گزارشدهی از خشونت علیه زنان، کلمات باید بصورت دقیق استفاده شوند

برای مبارزه علیه خشونت های جنسی، نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان از تمامی سازمانهای رسانه ای در افغانستان و رسانه های بین المللی میخواهد تا استفادۀ کلمه های “قتل های ناموسی” و “رسوم زیانبار سنتی” درگزارش ها و مطالب خویش خود داری نمایند.