ادارۀ رادیو تلویزیون ملی باید از زیر نفوذ حکومت به ویژه وزارت اطلاعات و فرهنگ خارج شود!

مداخلۀ حکومت به ویژه وزارت اطلاعات و فرهنگ در امور اداری و نشراتی ادارۀ رادیو تلویزیون ملی، برای نهاد های حمایت کنندۀ رسانه ها نگران کننده است. صدیق الله توحیدی مسئول بخش دیده بان رسانه ها در موسسۀ نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان در مورد چنین می گوید: ” تلویزیون ملی نباید بلندگوی…