ایجاد فدراسیون خبرنگاران و ژورنالیستان افغانستان می توانست خبر خوشی باشد اما به شرط آنکه از سوی نهاد های صنفی خبرنگاری تشکیل می شد

خبر تشکیل فدراسیون به اصطلاح خبرنگاران و ژورنالیستان در حالی می توانست مژده ی برای جامعه ی خبرنگاری باشد که از سوی خود خبرنگاران و نهاد های صنفی این عرصه تشکیل شود.