دست نهاد های قضایی وعدلی بالای رسانه ها درازتر شده و نهاد های امنیتی نیز کمتر از آنها نیستند

روز گذشته؛ دو شنبه هفدهم سرطان، خبرنگار وفلم بردار تلویزیون شبکۀ تلویزیونیِ “۱” که مشغول تهیۀ گزارش از دست فروشان جاده ی میوند شهر کابل بودند مورد لت وکوب یک افسر ترافیک شهر قرار گرفتند. در این جریان کمرۀ تلویزیون یاد شده تخریب و نصیر سکندری و فهیم فطرت لت وکوب شدند.