قانون حق دسترسی به اطلاعات باید پیش از برگزاری انتخابات تصویب شود

حدود ۲۰۰ خبرنگار و فعال رسانه یی در یک گرد همایی مسالمت آمیز با هماهنگی دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان، در مقابل شورای ملی افغانستان از وکلای مردم در پارلمان خواستند تا از حکومت افغانستان بخواهند تا قانون حق دسترسی به اطلاعات را جهت تصویب به شورای ملی بسپارند.