بروز مشکلات در جامعه رسانه یی ناشی از عدم ایجاد کمیسیون رسانه های همگانی از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ است

دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان، از رسانه ها، خبرنگاران و کارشناسان که در رسانه ها ظاهر می شوند، می خواهد تا اصل حقوق شهروندی، موارد قانونی و موازین اخلاقی خبرنگاری را رعایت نموده؛ نگذارند که اذهان عامه مغشوش و مراجع عدلی و قضایی بر رسانه ها بتازند.