رئیس جمهور کشور مسودۀ قانون دسترسی به اطلاعات را به شکل فرمان تقنینی توشیح نماید!

با توجه به رخصتی های زمستانی شورای ملی، از رئیس جمهور افغانستان تقاضا می شود تا مسودۀ قانون دسترسی به اطلاعات را به شکل سند تقنینی توشیح نموده و شورای ملی کشور باید این قانون را قبل از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تصویب نماید تا خبرنگاران با در نظر داشت آن قانون بتوانند گزارش های…