دفتر نی تصویب قانون دسترسی به اطلاعات از سوی شورای وزیران را گام مهم می داند

قانون دسترسی به اطلاعات در جلسۀ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان مورد تأیید قرار گرفته و هیئت سه نفری ( وزیر عدلیه، مشاور امنیت ملی و رئیس دفتر ریاست جمهوری) موظف شدند تا این قانون را طبق تذکر جلسۀ متذکره بازنگری، تصحیح و نهایی سازند.