رعایت قطعنامه سازمان ملل متحد در باره امنیت خبرنگاران باید در دستور کار دولت قرار گیرد

دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان، قطعنامۀ سازمان ملل متحد را در مورد امنیت خبرنگاران، گام مثبت برای تأمین امنیت خبرنگاران در تمامی کشور های جهان به ویژه افغانستان می داند.