به دادگاه کشانیدن کاربران رسانه های اجتماعی در ولایت هرات، خلاف قانون رسانه ها می باشد

دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان، به دادگاه کشانیدن کاربران رسانه های اجتماعی را در ولایت هرات بدون رسیدگی ابتدایی توسط کمیسیون رسانه های همگانی، خلاف قانون می داند.