اعلامیه مطبوعاتی نی حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان در همآهنگی با جامعه ی خبرنگاری در پیوند به شهادت سردار احمد خبرنگاران فرانسپرس و سه تن از اعضای خانوده اش

ترور یستان طالب، این نفرین شدگان تاریخ، شب اول سال نو خورشیدی بر هوتل کابل سرینا در شهر کابل حمله کرده ۹ غیر نظامی را به خاک و خون کشانیدند. در میان این غیر نظامیان سردار احمد و همسر و دوکودک اش نیز شامل بوده ویک کودک سه ماهۀ این خبرنگارجوان در حالت کوما بسر…