بیشتر از یک هزار و یکصد گزارش موثق, دسته بندی شده و خبری ، فقط با یک کلیک

برای اولین بار تمام خبرنگاران, فعالین جامعه مدنی و شهروندان میتوانند معلومات جامع, موثق و دسته بندی شده به اساس موضوع و موقعیت جغرافیایی, از چشم دید ناظران و مشاهدین انتخابات را از صفحۀ انترنتی tfp.nai.org.af و tfp.nai.org.af/map بدست بیاورند.