سردرگمی مردم و گمانه زنی ها در مورد نتایج انتخابات

اشتراک، نظارت و تعقیب موضوعات سیاسی به ویژه انتخابات از جمله حقوق شهروندی هر باشنده در کشور های دارای نظام مردم سالار دیموکرات است. اما چطور میتوان منحیث یک شهروند موثر در روند انتخابات از شروع الی ختم دخیل بود؟