فیصله کمیسیون رسانه های انتخابات در پیوند با تخلفات رسانه ها در دوران انتخابات باید مستدل و روشن باشد

دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان، از کمسیون رسانه های انتخابات می خواهد تا در پیوند با جریمۀ رسانه های برقی، وضاحت بیشتر ارائۀ نمایند.