قطعنامۀ مدیران رسانه ها

مدیران رسانه های آزاد افغانستان در نشست زیر عنوان “کنفرانس ملی مدیران رسانه های آزاد افغانستان”، مورخ ۵ جوزا ۱۳۹۳ خورشیدی که در دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان برگزار شده بود و در آن بیشتر از یک صد تن از مدیران رسانه های سراسر کشور شرکت نموده بودند؛ موارد آتی را به…