نی از اقدامات قانونی کمیسیون رسانه های کمیسیون انتخابات پشتیبانی می کند

کمیسیون رسانه های کمیسیون مستقل انتخابات ۲۲ رسانۀ دیداری، شنیداری و چاپی را در جریان مبارزات انتخاباتی و دورۀ سکوت دور دوم انتخابات ریاست جمهوری به دلیل نشرات جانبدارانه ، نقض دورۀ سکوت و نشرات تحریک آمیز ملزم به پرداخت جریمۀ نقدی نموده است.