جامعۀ خبرنگاری افغانستان با از دست دادن یک خبرنگار دیگر، خونین ترین سال را تجربه می کند

قتل مرموز یک مجری برنامه های رادیویی در شهر مزار شریف یک بار دیگر زنگ خطر را برای رسانه ها و کارمندان رسانه یی در کشور به صدا در آورد. افراد مسلح ناشناس دیروز شنبه ۲۱ سرطان خالد آگاه یعقوبی، مجری برنامه های طنزی و تفریحی رادیوی محلی لحظه ( از رادیو های محلی در…