فیصلۀ شورای وزیران در مورد ممنوعیت نشر پیام های تبلیغاتی قوای مسلح افغانستان از طریق تلویزیون ها غیر قانونی است

در نامۀ رسمی که از جانب وزارت اطلاعات و فرهنگ به رسانه های دیداری (تلویزیون ها) فرستاده شده و آن را فیصلۀ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان می خواند، خواسته شده است که پس از این هیچ تلویزیونی نمی تواند کلیپ های تبلیغاتی و اشتهاری قوای مسلح ( اردوی ملی، پولیس ملی و امنیت ملی)…