لت و کوب خبرنگاران توسط ناظران یکی از ستاد های انتخاباتی در کمیسیون مستقل انتخابات را تقبیح می کنیم

فلمبرداران تلویزیون های راه فردا و خورشید حین فلمبرداری از جریان تفتیش آرا در یکی از هنگر های کمیسیون مستقل انتخابات مورد لت و کوب ناظران تیم تحول و تداوم قرار گرفته و فلم های ضبط شده در کمره های شان از سوی آن ها پاک شده است.