نی، از ممنوع الخروج شدن روزنبرگ خبرنگار نیویارک تایمز از افغانستان؛ تأسف می کند

متیو روزنبرگ، خبرنگار روزنامۀ نیویارک تایمز پس از تهیه و نشر یک مقاله در مورد انتخابات افغانستان از سوی نهاد های عدلی و قضایی افغانستان ممنوع الخروج شده و تا تکمیل شدن پرونده اش نمی تواند از افغانستان خارج شود.