کارمندان رادیو خوشی در ولایت بغلان را زود آزاد نموده و زمنیۀ از سر گیری نشرات آن را فراهم سازید

روزپنجشنبه تاریخ ۱۷ میزان، شماری از سربازان پولیس به رادیوی محلی خوشی در ولسوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان یورش برده و ۱۱ تن از کارمندان این رادیو را بازداشت و نشرات این رادیو را نیز متوقف نموده است.