لت و کوب خبرنگار تلویزیون خورشید توسط نیرو های امنیتی، جرم بوده و عاملین آن باید مورد پیگرد قانونی قرار گیرند

دفتر نی حمایت کنندۀ رسانه های آزاد افغانستان، لت و کوب خبرنگار تلویزیون خورشید را محکوم نموده وخواهان شناسائی عاملین و مجازات آنها می باشد.