از نشر قربانیان خشونت و تجاوز در رسانه ها بپرهیزید

روز گذشته برخی از رسانه های تصویری افغانستان؛ ضمن نشر خبر تجاوز یک ملا بر یک دختر خوردسال در شمال افغانستان تصویر، هویت و مصاحبۀ قربانی تجاوز جنسی را نیز منتشر کردند که این امر بر خلاف بند های هفت و هشت مادۀ ۴۵ قانون رسانه های همگانی افغانستان بوده و رسانه ها نباید مرتکب…