خبرنگاران افغانستان همبستگی شان را با خبرنگاران زندانی ترکیه اعلام می دارند

صبح یک شنبه ۱۴ دسامبر، نیروهای امنیتی ترکیه با حمله به روزنامۀ پُر تیراژ زمان و شبکۀ تلویزیونی سامانیولو ۳۲ تن از روزنامه نگاران و خبرنگاران این رسانه ها را را بازداشت نموده است.