دولتی ساختن کمیسیون رسانه های همگانی بر خلاف روحیه آزادی بیان افغانستان است

دیروز مجلس نمایندگان با یک تصمیم گیری غیرقابل توقع با دو ثلث آراء طرح تعدیل قانون رسانه های همگانی را در پیوند با کمیسیون رسانه های همگانی تصویب نمودند و وزیر اطلاعات و فرهنگ را به حیث رئیس آن کمیسیون پذیرفتند.